Gå til hovedindhold

Team 2

Som beboer i Team 2 bor man i selvstændig bolig tæt på Mestrings- og Læringshuset, Norgesgade 15-17, Ikast, hvor støtten udgår fra

Team 2

Team 2 i Mestrings- og Læringshuset er et tilbud ud fra Servicelovens §85. Visitation hertil foregår via Myndighedsafdelingen i Ikast-Brande Kommune.

§85 "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer"

Team 2 henvender sig til borgere fra 18 år med psykiatriske lidelser. Fælles for alle, der visiteres til tilbuddet er, at borgeren har funktionsnedsættelser, som udgør et behov for praktisk og socialpædagogisk støtte samt træning og vejledning døgnet rundt. Der tilbydes personlig kontakt i borgers eget hjem eller i lokalerne i Mestrings- og Læringshuset flere gange i døgnet, afhængigt af behov.

I samarbejde med en kontaktperson, som alle borgere tilknyttes efter visitationen, udarbejdes en handleplan, der indeholder aftaler for støtten og samarbejdet.

Team 2 er normeret til 12 pladser. Borgerne bor i egen lejlighed, som lejes af borgeren selv gennem Boligselskabet Midt Vest. Alle lejligheder ligger tæt på Mestrings- og Læringshuset i Ikast, i området omkring Islandsgade og Norgesgade. Team 2 har adresse på Norgesgade 15 - 17, som udover kontor også indeholder mødelokaler samt nattevagtværelse. Lokaler som samlingssted for tilbuddets borgere er på Norgesgade 17.

Der er mulighed for, at få støtte døgnet rundt hele året, også weekend og helligdage. Om natten er der en sovende nattevagt, som kan kontaktes ved behov via telefon. Nattevagten har mulighed for at tilbyde støtte enten via telefonen, besøg i lejlighed eller i Mestrings- og Læringshuset. Der er mulighed for akutovernatninger ved behov i Centret.  

 

I Team 2 lægges der stor vægt på, at det er dig, der bestemmer i dit liv, du er eksperten. Selvbestemmelse og medindflydelse er kerneord, som vi prioriterer højt.

Sammen med dig tilrettelægger vi den støtte, du har behov for. Dine erfaringer i forhold til, hvad der er godt for dig, inddrages med det samme. Vores opgave er, i et samarbejde med dig, at give dig mulighed for at udvikling, så du kommer til at leve det liv, du gerne vil, med de håb og ønsker du har for fremtiden.

Når du visiteres til Team 2, får du 1-2 kontaktpersoner. Sammen med dem taler I om forventninger, hvad der er svært for dig, hvad du har brug for, ønsker, drømmer om osv. I et samarbejde med kontaktpersonerne laves en plan om, hvordan den første tid skal forløbe, så du ved, hvad du skal forholde dig til. Herefter laver I løbende samarbejdsaftaler og handleplaner, så du får mulighed for lige præcis det, du har behov for.

Indholdet i støtten kan være mange forskellige ting. Det kan f.eks. være:

 • Støtte til personlig udvikling
 • Støtte til at opbygge og/eller vedligeholde sociale relationer i forhold til famille, venner osv.
 • Støtte til at skabe struktur på hverdagen i forhold til tid og indhold
 • Støtte til at løse hverdagsproblemer
 • Støtte til at huske medicin
 • Støtte til at komme til læge, tandlæge osv.
 • Støtte til indkøb og madlavning
 • Støtte til at opleve fysisk velvære og føle sig sund
 • Støtte til at komme på arbejdsmarkedet
 • Støtte til at komme i gang med uddannelse
 • Støtte til at bo i egen lejlighed og opgaverne forbundet med dette.
 • Støtte til håndtere økonomi
 • Støtte til at se valgmuligheder og træffe valg 

Er du i tvivl om, tilbuddet er noget for dig, er du altid velkommen til at komme og se stedet, tale med personalet og evt. en af de andre der allerede benytter sig af tilbuddet.

Visitering til Team 2 går gennem Ikast-Brande Kommunes Myndighedsafdeling.

Den overordnede faglige tilgang i Mestrings- og Læringshuset er recovery. Derudover arbejdes der også ud fra andre tilgange og metoder afhængig af det behov, den enkelte borger har.
Recovery betyder på dansk "at komme sig". At man kan komme videre efter en psykisk sygdom. Det betyder nødvendigvis ikke, at man bliver rask eller kommer tilbage til der, hvor man var før sygdommen, men tilgangen kan støtte den enkelte til at bevare, forbedre og udvikle psykiske, fysiske og sociale funktioner, hvilket kan give mulighed for at finde eller genfinde en meningsfuld identitet med mulighed for at forfølge sine drømme.

Ingen mennesker kan komme sig alene. I Team 2 tilbydes borgerne professionel hjælp til denne proces. Team 2 kan støtte borgeren i at gå vejen og kan støtte borgeren i sine ønsker, drømme og håb under forudsætning af, at borgeren er motiveret for denne proces.

I arbejdet med recoveryprocessen, er det vigtigt at have fokus på fire recovery værdier. Værdierne er centrale områder i hele processen.

Den første værdi er personorientering. Dette betyder: det enkelte menneske først. Intet menneske kan reduceres til en diagnose, til symptomer eller funktionsnedsættelser. Et hvert menneske må mødes som en unik og særlig person.

Anden værdi er personinvolvering. Man kan ikke tilrettelægge behandling eller støtte for et menneske, det enkelte menneskes egne erfaringer og præferencer må inddrages lige fra planlægning, implementering og evaluering af indsats. På engelsk siger man "Intet om os, uden os"

Tredje værdi handler om valgmuligheder. At kunne træffe afgørelser i eget liv er en fundamental menneskeret, som mange mennesker med en psykiatrisk diagnose oplever sættes ud af kraft i deres møde med systemet. Selvbestemmelse og medindflydelse er derfor vigtige faktorer i recoveryprocessen.

Den fjerde og sidste værdi er potentiale for udvikling. Alle har en mulighed for at vokse og gro. Ingen skal affinde sig med at være sat ud på et sidespor, kategoriseret som et håbløst tilfælde.

Derudover er der også en række andre faktorer, som bidrager til recoveryprocessen. Disse faktorer er:

 • Motivation og empowerment (At opnå kontrol over eget liv og følelse af autonomi).
 • Deltagelse i sociale og meningsfulde aktiviteter.
 • Udvikling af kompetencer.
 • Ressourcer i omgivelserne.
 • For at støtte borgeren i vedkommendes recoveryproces tilbyder medarbejderen rehabiliterende indsatser. Rehabilitering betyder at give anseelse, ære og position tilbage. Det vil sige, at medarbejderne skal stille hjælp, støtte og værktøjer til rådighed. Målet for medarbejderen er, at støtte borgeren i at finde vedkommendes ressourcer som er nødvendige for, at borgeren kan leve det liv, de drømmer om.